Mapa stránok 
Spustiť pomocníkaZúžiť oknoRozšíriť oknoZmeniť veľkosť okna na základných 1200Zmeniť veľkosť okna na maximum

Podporujeme Váš cieľ

BobiMAN

 • BOBIMAN je sada manažérskych nástrojov a výstupov pre sledovanie obchodných analýz a štatistík. Tieto nástroje umožňujú rýchle a efektívne vyhodnocovanie obchodných informácií, riadiť obrátku skladových zásob, monitorovať odbyt výrobkov a vyhodnocovať predajné akcie.
 • Jednoduché a prehľadné prostredie internetového prehliadača v súčinnosti so širokou škálou preddefinovaných analytických výstupov umožňujú rýchle zvládnutie práce bez potreby zdĺhavých školení.

Popis jednotlivých služieb a ich funkcionalita:

Údaje pre vyhodnotenie je možné importovať z vlastného informačného systému užívateľa alebo ich obdržať od iného účastníka portálu na základe obchodného dohovoru. Oba tieto kanály je možné kombinovať a vzniknutú množinu údajov spracovávať ako celok alebo ako jednotlivé spoločnosti samostatne.

Manažérske štatistiky je možné rozdeliť do nasledovných tématických okruhov:

1. Skladové štatistiky

– sú zamerané na oblasť riadenia skladových zásob, obsahovej a vekovej štruktúry skladu a optimalizáciu obrátkovosti. v prepojení na nákup umožňujú efektívnejšie zásobovanie skladu.

ležiaky

Vybrané prehľady:

 • analýza zásob (po dodávateľoch, výrobcoch, tovarových skupinách, vyjadrené v ks, hmotnosti, objeme, ...)
 • veková štruktúra zásob (časové rozloženie skladovej zásoby podľa dátumu obstarania)
 • analýza ležiakov (vyhodnotenie položiek podľa predvolených charakteristík s rozčlenením na položky so zlou a dobrou predajnosťou)

2. Predajné štatistiky

– na základe údajov o odbyte je možné vyhodnotiť jednotlivé obchodné parametre podľa rôznych kritérií a údaje kumulovať v podobe kontingenčných tabuliek. Vybrané ukazovatele je možné vyhodnotiť v podobe grafov či už koláčových ako podiel z celku, alebo stĺpcových ako charakteristika trendu. v obchodných údajoch je možné vyhodnocovať informácie o počtoch kusov, obrate, marži, objeme a hmotnosti. Veľmi efektnou je regionálna analýza, ktorá umožňuje sle-dovať a vyhodnotiť jednotlivé obchodné údaje v rozdelení do jednotlivých regiónov (okresy, kraje). Nakoľko systém nesie infor-mácie o počte obyvateľov príslušného mesta či regiónu, je možné vyhodnotiť informácie aj v podobe „obrat na jedného obyvateľa“...

Regionálna analýza

Vybrané prehľady:

 • analýza odbytu (štatistické vyhodnotenie obchodných parametrov odbytu, sumárne za odberateľa, mesto, obchodnú skupinu, komoditu, výrobcu, dodávateľa, dátum, ...)
 • položková analýza odbytu (vyhodnotenie položiek odbytu z hľadiska obsahu dokladov v delení podľa odberateľa, odberného miesta, mesta, tovarovej skupiny, colnej sadzby, výrobcu, ...)
 • časová analýza odbytu (vyhodnotenie parametrov predaja z časového hľadiska podľa dňa, týždňa, mesiaca, kvartálu, dňa v týždni, dňa v mesiaci, ...) regionálna analýza (grafické a hodnotové vyjadrenie odbytu v členení podľa miest, okresov, krajov v prepočte ako celok alebo na jedného obyvateľa. Grafický nástroj umožňuje zobraziť Slovensko ako celok alebo jednotlivé kraje samostatne.)
 • odbyt po reťazcoch (vyhodnotenie položiek odbytu v členení podľa jednotlivých obchodných odbytových reťazcov, v rozlíšení na bežný predaj a akcie)

3. Štatistiky bonusov a akcií

– na základe obchodných údajov je možné vyhodnotiť štatistiky odbytu podľa jednotlivých predajných akcií a letákov. Tieto údaje môžu slúžiť ako vstup pre vyhodnotenie spätných predajných či logistických bonusov.

Vybrané prehľady:

 • analýza akcií (štatistické vyhodnotenie obratu, ks, objemu, hmotnosti podľa jednotlivých akcií a letákov)
 • účinnosť akcií (štatistické vyhodnotenie obchodných parametrov v období pred a počas akcie, ako aj ich percentuálne porovnanie, ...)
 • analýza bonusov (analytický nástroj pre zisťovanie podkladov k spätným predajným a logistickým bonusom, ...)

4. Top analýzy

– predstavujú sadu grafických analýz vyhodnocujúcich v podobe „TOP grafu“ vybrané obchodné a skladové parametre.

Top odberatelia - Obrat

Vybrané prehľady:

 • TOP odberatelia (obratom, sortimentom, maržou, počtom nákupov)
 • TOP nárast obratu
 • TOP pokles obratu
 • TOP predajná položka
 • TOP ležiak

5. Obchodný forecast

– na základe definovateľných kritérií a existujúcich dát o predaji zobrazuje Obchodný forecast predpoveď predaja na určité časové obdobie. Túto je možné využiť ako podklad pre plánovanie nákupu či výroby. Systém vypočíta očakávanú potrebu výšky skladových zásob na nasledujúce ob-dobie po položkách v kusoch.

BobiMAN je otvorený systém a obsahuje množstvo rôznych štatistík, prehľadov a analýz. Na požiadanie sme schopní vytvoriť pre Vás aj štatistiky na mieru.
BobiMAN